Cíle FST

 

Zlepšení přístupu ke kvalitním službám a infrastrukturám formálního a dalšího vzdělávání v oblastech specializace kraje

Zaměření

Cílem je zkvalitnění a vyšší dostupnost infrastruktury zajišťující rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových kompetencí a dovedností pro budoucnost. To zvýší reálnou uplatnitelnost absolventů na trhu práce nebo zakládání nových firem postavených na technologiích a know-how (startups).

Typy příjemců

Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení (školské právnické osoby); vysoké školy; kraj; organizace zřizované nebo zakládané krajem; obce; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; Úřad práce ČR.

Oblasti intervencí

Podporováno bude zejména:

  • Investice do výstavby, stavebních úprav vzdělávacích zařízení (školy, školská zařízení a další zařízení podílející se na realizaci a zkvalitňování vzdělávacích aktivit) ve vazbě na nové obory s provazbou na další aktivity související s transformací vzdělávání.
  • Vybudování a vybavení odborných učeben SŠ, SŠ/VOŠ a VŠ a center odborné přípravy včetně laboratoří a testovací infrastruktury ve vazbě na polytechnické vzdělávání; cizí jazyky; práce s digitálními technologiemi a podnikavost včetně rozvoje lidských kapacit pro polytechnické vzdělávání a nastavení spolupráce; provázání se základními školami.
  • Budování vnitřní konektivity škol a připojení škol k vysokorychlostnímu internetu včetně řešení kyberbezpečnosti a s tím související vzdělávání.
  • Návrhy a implementace nových studijních programů na SŠ a VŠ a rozvoj spolupráce se ZŠ.
  • Aktivity v oblasti celoživotního vzdělávání a celoživotního učení, které bude doplňovat, prohlubovat a obnovovat vědomosti, dovednosti a kvalifikaci účastníků na SŠ a VŠ úrovni (kurzy pro stávající a budoucí zaměstnance v klíčových odvětvích regionu a nových specializacích kraje).
  • Činnosti univerzit třetího věku (zájmové, neprofesní vzdělávání) v souvislosti s útlumem různých odvětví a předčasného odchodu pracovníků do důchodu.
  • Praktické kurzy pro žáky středních škol; příprava a realizace vzdělávacích programů pro školy ve spolupráci s pedagogickými pracovníky (nové technologie, kompetence pro 21. století, kreativita a podnikavost).
  • Rozvoj podpůrných aktivit a nástrojů pro popularizaci polytechnického vzdělávání a podnikavosti s cílem motivovat žáky k dalšímu studiu polytechnických oborů a zakládání firem (technologie a podnikání).
  • Provazování a koordinace aktivit se sítí technologických a podnikatelských center (hubů).
Zlepšení přístupu ke kvalitním službám a infrastrukturám formálního  a dalšího vzdělávání v oblastech specializace kraje

Mám zájem o bližší informace:❬   Zpět

 

asistenční centrumTento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Hospodářská komoraPartnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz