Cíle FST

 

Zvýšení inovační výkonnosti regionu, posílení výzkumné a inovační  kapacity s důrazem na oblasti specializace kraje

Zvýšení inovační výkonnosti regionu, posílení výzkumné a inovační kapacity s důrazem na oblasti specializace kraje

Zaměření: Cílem je podpora inovační výkonnosti podniků a zároveň vytváření a rozvoj inovačního ekosystému v Ústeckém kraji. Hlavní cílové skupiny: Podnikatelské subjekty; výzkumné organizace. Oblasti intervencí: Podporovány ...

Zvýšení konkurenceschopnosti MSP

Zvýšení konkurenceschopnosti MSP

Zaměření Cílem je zakládání a růst konkurenceschopnosti MSP na území Ústeckého kraje podporou šíření a zavádění technologií a služeb s vyšší přidanou hodnotou, zvýšení počtu nových a rychle rostoucích podnikatelských ...

Stabilizace a rozvoj klíčových odvětví pro transformaci ekonomiky

Stabilizace a rozvoj klíčových odvětví pro transformaci ekonomiky

Zaměření Modernizace a rozvoj klíčových odvětví regionu a usnadnění jejich adaptace na podmínky a prostředí nízkoemisní ekonomiky. Podporována bude široká škála opatření (včetně produktivních investic) vycházejících ...

Rozvoj kulturních a kreativních odvětví a jejich zapojení do celkového rozvoje kraje

Rozvoj kulturních a kreativních odvětví a jejich zapojení do celkového rozvoje kraje

Zaměření Rozvoj KKO tak, aby se stala integrální součástí transformace kraje a přinášela přitom všechny ekonomické i další benefity. Hlavní cílové skupiny Aktéři v KKO (OSVČ i právnické osoby včetně nestátních neziskových ...

Zlepšení přístupu ke kvalitním službám a infrastrukturám formálního  a dalšího vzdělávání v oblastech specializace kraje

Zlepšení přístupu ke kvalitním službám a infrastrukturám formálního a dalšího vzdělávání v oblastech specializace kraje

Zaměření Cílem je zkvalitnění a vyšší dostupnost infrastruktury zajišťující rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových kompetencí a dovedností pro budoucnost. To zvýší reálnou uplatnitelnost absolventů ...

Zvýšení zaměstnanosti a uplatnitelnosti pracovníků na trhu práce

Zvýšení zaměstnanosti a uplatnitelnosti pracovníků na trhu práce

Zaměření Intervence podporující zaměstnavatele při vytváření nových pracovních míst, při rozvoji nových kompetencí a tvorbě nových pracovních pozic s akcentací oblastí specializace definovaných Regionální inovační strategií ...

Vyšší využití digitalizace pro efektivní a srozumitelné veřejné služby  občanům

Vyšší využití digitalizace pro efektivní a srozumitelné veřejné služby občanům

Zaměření Cílem je dosáhnout vysoké kvality služeb veřejné správy koordinovaným propojením a sdílením informací a dat a vytvoření jednoduchých a srozumitelných služeb pro občany na principu SMART CITIES/REGIONS. Intervence ...

Zvýšení sociální soudržnosti a komunitní rozvoj v obcích

Zvýšení sociální soudržnosti a komunitní rozvoj v obcích

Zaměření Cílem intervencí je zvyšování tolerance obyvatel regionu, snižování deprivace obyvatel jak v oblasti zadlužení, bydlení, tak v oblasti péče, zvýšení zaměstnanosti, rekvalifikace a vznik komunitních zaměstnaneckých ...

Rozvoj nových energetických odvětví

Rozvoj nových energetických odvětví

Zaměření Cílem intervencí je otevřít prostor pro rozvoj všech perspektivních obnovitelných zdrojů energie a souvisejících technologií se zaměřením na lokálně dostupné zdroje a jejich efektivní využívání a integraci.

Rozvoj komunitní energetiky

Rozvoj komunitní energetiky

Zaměření Cílem intervencí je zavádění systémových opatření směřujících ke zmírnění ekonomických, sociální a environmentálních dopadů energetické transformace. Cílem je realizovat aktivity podporující dostupnost zdrojů ...

Efektivnější využívání zdrojů, přechod k oběhovému hospodářství

Efektivnější využívání zdrojů, přechod k oběhovému hospodářství

Zaměření Přeměna prostředí s cílem efektivněji využívat zdroje a usnadnit přechod k oběhovému hospodářství. V konečném důsledku tyto aktivity přispějí k předcházení vzniku odpadů a zvýšení míry opětovného (materiálového ...

Zlepšení využitelnosti území dotčeného těžbou uhlí pro nové aktivity

Zlepšení využitelnosti území dotčeného těžbou uhlí pro nové aktivity

Zaměření Cílem intervence je revitalizace a resocializace území po těžbě hnědého uhlí. Je potřeba regenerovat rozsáhlé území s ukončenou těžbou uhlí, na němž se nachází objekty či plochy nevyužívané a zanedbané ...

Vyšší využití a transformace potenciálu průmyslového dědictví  regionu

Vyšší využití a transformace potenciálu průmyslového dědictví regionu

Zaměření Cílem podporovaných opatření je zachování hodnot průmyslového dědictví v Ústeckém kraji, změna přístupu k ochraně a prezentaci průmyslového dědictví a zvýšení zájmu o historii a průmyslové dědictví. Důraz ...

Rozvoj znalostí, technologií, systémů a infrastruktur pro čistou energii

Rozvoj znalostí, technologií, systémů a infrastruktur pro čistou energii

Zaměření Cílem intervencí je zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie, zavádět opatření v oblasti energetické účinnosti a integrace nových a stávajících zdrojů energie, a to jak ve veřejném, tak podnikatelském sektoru ...

 

asistenční centrumTento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Hospodářská komoraPartnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz